Gaeng Gai Nor Mai Dong

Gaeng Gai Normai $6 / $10

Spicy / Gluten-Free
Sour Bamboo Shoot and Bone-In Chicken in Red Curry.